Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady

Projekt „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” zakłada utworzenie tras turystyki rowerowej traktowanych jako wielofunkcyjne zielone korytarze dla niezmotoryzowanych użytkowników, promujących zdrowy styl życia, ekologiczne podróżowanie oraz jako narzędzie służące ochronie i interpretacji lokalnego dziedzictwa. Utworzony w ten sposób wielowymiarowy produkt turystyczny będzie łączyć ze sobą turystykę aktywną, zrównoważoną, ekologiczną, przyrodniczą oraz turystykę dziedzictwa. Projekt realizować będzie szereg funkcji:

1. sprzyja restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich w kierunku działalności pozarolniczej,

2. kształtuje postawy prozdrowotne oraz proekologiczne,

3. propaguje turystykę zrównoważoną o najniższym możliwym do pozostawienia śladzie węglowym. Rower jest jednym z nielicznych środków transportu, które nie wydzielają spalin,

4. pozwala na ochronę miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym,

5. daje możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku na pograniczu PL-SK dla przyjezdnych oraz lokalnych społeczności,

6. daje nowy impuls do okrycia walorów pogranicza pl-sk,

7. pobudza aktywność gospodarczą lokalnych społeczności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, nadleśnictwo Cisna, obec Snina) za sprawą zwiększenia dostępności obszarów dla turystyki rowerowej.

Cele szczegółowe to projektu to:

1. Stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Porta Rusica. Wspólne, polsko-słowackie dziedzictwo przyrodnicze, stanowi podstawę do podjęcia nowych inicjatyw przyrodniczych, adresowanych głównie do miłośników regionu i jego historii, a zarazem zmierzających do wzmocnienia turystycznych walorów pogranicza. Szlak „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” będzie prowadził przez najcenniejsze krajobrazy pogranicza polsko-słowackiego. Projekt będzie promował aktywnie spędzanie wolnego czasu oraz aktywne zwiedzania Podkarpacia na rowerach, przy całym bogactwie i różnorodności ich cech regionalnych i narodowych. Promocja szlaków rowerowych, eksponujących walory krajobrazowe, przełoży się na maksymalne wykorzystanie potencjału tej ziemi w celach turystycznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych.

2. Zwiększenie rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, nadleśnictwo Cisna, obec Snina) poprzez popularyzację turystyki rowerowej. Nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz promocji polskiego i słowackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację niniejszego projektu pozwoli

na uatrakcyjnienie i promowanie dziedzictwa terenów o wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej. Projekt związany jest z bezpośrednią ochroną kultury i rozwoju turystyki oraz promocją potencjału kulturowego wspierającego mobilność transgraniczną i europejską współpracę terytorialną. Umożliwi wyrównanie szans poprzez wzrost potencjału turystycznego regionu.

3. Podniesienie świadomości turystów i mieszkańców w zakresie zrównoważonej turystyki rowerowej. Szlak „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” ma za zadanie ukazanie mieszkańcom i turystom pogranicza polsko-słowackiego w równowadze z wartościami naturalnymi – możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Zrównoważone turystyka rowerowa pozwala nie tylko chronić środowisko naturalne, ale jest atrakcyjną dla jej użytkowników, wymaga minimalnych nakładów na jej utrzymanie oraz redukują konflikty pomiędzy różnymi grupami użytkownikami. Zrównoważone trasy rowerowe są zaprojektowane tak aby zminimalizować wpływ budowy oraz ruchu turystycznego na środowisko. Dzięki odpowiedniemu projektowi jazda po zrównoważonych trasach rowerowych przynosi frajdę zarówno początkującym jak i bardziej zaawansowanym użytkownikom. Ścieżki te mają one stosunkowo małe nachylenie, więc nie jest ani za stromo pod górę, ani w dół rower się samoistnie nie rozpędza za bardzo. Jazda po tego typu trasach to czysta przyjemność, zwłaszcza że powstają one w poszanowaniu przyrody

Główne zidentyfikowane grupy odbiorców założenia projektowego  można podzielić na:

 Odbiorców wewnętrznych tj. lokalne społeczności jako odbiorcy lokalnych imprez i działań edukacyjnych oraz lokalne organizacje pozarządowe skupione na zrównoważonej turystyce oraz ochronie lokalnej historii oraz ochronie lokalnej przyrody.

 Odbiorców zewnętrznych tj. osoby odwiedzające obszar wsparcia, w tym w szczególności segmenty: turysta rowerowy szukający autentycznych doświadczeń lokalnej historii, turysta typu „odkrywca” uciekający od masowych destynacji turystycznych, turysta rodzinny dla którego istotne jest połączenie walorów rekreacyjnych z edukacyjnymi dla najmłodszych, turyści zagraniczni poszukujący powrotu do swoich korzeni, ekoturyści, czyli grupa świadomych odbiorców ceniących sobie kontakt z naturą i zachowanie jej w nienaruszonym stanie. Grupy docelowe to ponadto środowiska przewodników.

Cele projektu  zakładają ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, a także zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Celem wytyczenia szlaku „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, nadleśnictwo Cisna, obec Snina) za sprawą zwiększenia dostępności obszarów dla turystyki rowerowej. Szlak będzie utworzony w równowadze z wartościami naturalnymi. Zadaniem Szlaku jest również budową i promowanie zrównoważonej

turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i przyrodniczych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Realizacja omawianej wspólnej inwestycji doprowadzi do wykorzystania endogenicznego potencjału oraz do zwiększenia atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego pogranicza, pośrednio przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności gospodarki turystycznej regionu pogranicza.

Projekt „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” zakłada następujące inwestycje w zakresie:

 budowy 7 wiat przystankowych;

 budowy 2 wiaty widokowe;

 montaż 9 tablic informacyjnych w pobliżu wiat;

 wytyczenie odrębnego pasa ruchu dla rowerzystów na drogach gminnych i powiatowych;

 oznakowanie trasy. Szlak rowerowy wyznaczony zostanie na drodze powiatowej z dwoma odcinkami drogi wojewódzkiej Sakowczyk-Bukowiec i Dolżyca-Liszna. Obszar ten znajduje się odcinku do granicy państwa w Roztokach Górnych do Zawozu w gminie Solina (Powiat Leski). Na inwestycję składać się będzie wyznaczenie odpowiednim oznakowaniem całej długości trasy na odcinku 30 km. Ponadto w dziewięciu lokalizacjach zostaną postawione wiaty przystankowe i widokowe oraz zamontowane tablice informacyjne, które będą zawierać elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Postęp Projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” :

Budowa Wiat przystankowych i widokowych:

Wizualizacja graficzna projektu:

STRONA WWW PROJEKTU PORTA RUSICA