XXV Sesja Rady Powiatu Leskiego

XXV Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnego obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Wniosków.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021,
  b) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
  c) w sprawie częściowego pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2019,
  d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2030,
  e) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku,
  g) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.107.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowej pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, z siedzibą 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 B oraz nadania aktu założycielskiego i statutu,
  h) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku,
  i) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025”,
  j) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2023”,
  k) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego,
  l) w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego,
  m) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego,
  n) w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego,
  o) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2021 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2020 r.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 14. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *