Architektury i Budownictwa | AB

Wydziałem kieruje – Edyta Wójtowicz-Wojdanowska, tel. 013 469 71 24 w. 214, 013 493 9081

Pozwolenie na Budowę | Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania | Pozwolenie na rozbiórkę | Przeniesienia pozwolenia na budowę | Zgłoszenie robót bez zezwolenia | Stawki opłat skarbowych

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku należy:

– wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę/ prowadzenie robót budowlanych i zatwierdzanie i projektów budowlanych

– wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

– wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z uwagi na planowane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, warunków pozwolenia na budowę

– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

– przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania części lub całości obiektu

– przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń budowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych, nie wymagających  uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę

– przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce oraz nakładanie obowiązku uzyskania decyzji na rozbiórkę

– rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych

– wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego

– wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego

– nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego

– kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji

– wydawanie dzienników budowy

– prowadzenie rejestru wniosków i rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę

– prowadzenie danych statystycznych z ruchu budownictwa

– współdziałanie z organem nadzoru budowlanego

– przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, zgłoszeń, postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego

– uczestnictwo, na wezwanie organu nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

– nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
– zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
– właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
– kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń

– inne zadania przewidziane przepisami prawa

– rozpatrywanie spraw oraz terminowość ich załatwiania odbywa się zgodnie z wymogami nałożonymi Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.).