Skład Zarządu Powiatu

SKŁAD ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO 2014 – 2018

1. Andrzej Olesiuk – Przewodniczący Zarządu – Starosta Leski

2. Wiesław Kuzio – Członek Zarządu – Wicestarosta Leski

3. Feresztyn Marian – Członek Zarządu

4. Milczanowski Adam – Członek Zarządu

5. Wysata Ryszard – Członek Zarządu

Do zadań zarządu powiatu należy, w szczególności:

– przygotowywanie projektów uchwał Rady

– wykonywanie uchwał Rady

– gospodarowanie mieniem powiatu

– wykonywanie budżetu powiatu

– zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

– uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej