Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady

Projekt: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Rodzaj projektu: Standardowy
Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partner wiodący: Powiat Leski (Polska)

Partner 1: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik (Słowacja)

Partner 2: Nadleśnictwo Cisna (Polska)

Całkowita wartość projektu: 2 124 242,78 €

Powiat Leski: 320 132,00 €

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič: 1 557 532,78 €

Nadleśnictwo Cisna: 246 578,00 €

Cel projektu: Projekt przyczyni się do koncentracji działań promocyjnych na obszarze jego realizacji (powiat leski, okres Snina), co wzmocni atrakcyjność pogranicza polsko-słowackiego. Podjęte działania pomogą połączyć walory przyrodnicze i kulturowe, których na pograniczu polsko-słowackim jest bardzo dużo, ale nie są wystarczająco wykorzystywane. Odpowiednia infrastruktura do uprawiania turystyki rowerowej przyciągnie na pogranicze większą liczbę pasjonatów rowerów. Efektem podjętych działań będzie m.in. 49,05 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, w tym 14,25 km zrównoważonej trasy rowerowej typu „singletrack” oraz nowe elementy infrastruktury będące częścią transgranicznego produktu. Zwiększenie świadomości turystów i mieszkańców na temat potencjału przyrodniczego i kulturowego granicy polsko-słowackiej, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru pogranicza oraz przełoży się na większą liczbę turystów, co bezpośrednio przyczyni się z kolei do poprawy sytuacji ekonomicznej ludności regionu przygranicznego. Trwałe efekty podejmowanych działań może zapewnić włączenie lokalnych społeczności, które w przyszłości będą już samodzielnie organizować np. rajdy rowerowe. Powstały i promowany produkt turystyczny Porta Rusica będzie zintegrowany oraz umożliwi turystom poznanie walorów przyrodniczych po obu stronach pogranicza. Powstały produkt turystyczny swoim zasięgiem obejmie obszar po obu stronach pogranicza. Na tablicach znajdą się informacje o projekcie, turysta znajdzie tam również wiadomości o szlaku Porta Rusica oraz o naturalnych i kulturalnych atrakcjach po drugiej stronie granicy.

Idea projektu Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady nawiązuje do historycznego traktu Porta Rusica. Szlak handlowy Porta Rusica powstał w XIX w. i uchodzi za najstarszy trakt handlowy wybudowany na Górnych Węgrzech. Łączył Michalowce z Baligrodem, wiódł przez Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. Na najlepiej zachowanym odcinku widoczne są osiągnięcia ówczesnej myśli technologicznej (przepusty, mostki, rogatki, słupki kilometrowe). Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego (powiat leski, okres Snina). Cel ten będzie realizowany przez 3 cele szczegółowe: stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Porta Rusica, zwiększenie rozpoznawalności przyrodniczego i kulturowego potencjału pogranicza polsko-słowackiego oraz podniesienie świadomości turystów i mieszkańców w zakresie zrównoważonej turystyki rowerowej. W projekcie przewidziano 4 zadania: wytyczenie, oznakowanie Porta Rusica i infrastruktura towarzysząca, adaptacja istniejących szlaków i ścieżek rowerowych na zrównoważoną trasę „singletrack”, cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników oraz cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową. Główne rezultaty projektu: stworzenie transgranicznego produktu turystycznego Porta Rusica, obejmującego 59,75 km nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych ścieżek rowerowych (w tym trasę „singletrack”) wraz z infrastrukturą (tablice edukacyjne, wiaty, wieże widokowe). Stworzeniu produktu turystycznego Porta Rusica towarzyszyć będą: działania edukacyjne (8), działania promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza: 2 konferencje, 2 eventy, w tym rajd rowerowy, przygotowanie e-narzędzi (interaktywna mapa szlaków rowerowych, aplikacja na smartfony) oraz strona www z kodami QR i publikacje promujące potencjał pogranicza (mapy, album). Projekt realizowany będzie w partnerstwie 3 instytucji: 2 z Polski i 1 ze Słowacji przez 24 miesiące.