[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i modernizacje pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach zadania inwestycyjnego „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy 3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 5) Załącznik nr 5 …

[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 5+500 – 5+841 w miejscowości Bezmiechowa Górna”

Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ Wzór oferty Zal_nr_1_do_SIWZ Wzór umowy Zał_nr_2_do_SIWZ  Oświadczenie dot. spełnienia warunków Zal_nr_3_do_SIWZ  Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia_Zal_nr_4_do_SIWZ  Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zal_nr_5_do_SIWZ  Oświadczenie o grupie kapitałowej Zal_nr_6_do_SIWZ  Wykaz zrealizowanych zamówień Zal_nr_7_do_SIWZ  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie Zal_nr_8_do_SIWZ  Przedmiar robót Zał_nr_9_do_SIWZ Zal_nr_3_do_umowy Zal_nr_4_do_umowy