IV Sesja Rady Powiatu Leskiego

IV Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019,
2) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
3 )w sprawie delegowania radnych Powiatu Leskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
4) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (IV)”,
5) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leskim (V)”,
6) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Leskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
7) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lesku,
8) w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
9) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
10) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
11) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju,
12) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji.
8. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.