III Sesja Rady Powiatu Leskiego

III Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się dnia 31 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2018 rok,
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2043.
8. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.