II Sesja Rady Powiatu Leskiego

II Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2019 rok,
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2043,
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na 2018 rok,
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2019,
5) w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego,
6) zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w Powiecie Leskim w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVI.235.2018 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 września 2018 r.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r.
9. Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

Transmisja obrad na żywo na kanale Rady Powiatu Leskiego