I Sesja Rady Powiatu Leskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiamy, że Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanowieniem DKO-0011-56/18 zwołuje I sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wydanie zaświadczeń o wyborze Radnych przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji
Wyborczej w Lesku.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Powiatu w Lesku.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
5. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku.
6. Zakończenie sesji.