[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i modernizacje pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach zadania inwestycyjnego „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
4) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
5) Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
6) Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
7) Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie
8) Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja
9)  Załącznik nr 3 do umowy
10) Załącznik nr 4 do umowy