[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 5+500 – 5+841 w miejscowości Bezmiechowa Górna”

 1. SIWZ
 2. Wzór oferty Zal_nr_1_do_SIWZ
 3. Wzór umowy Zał_nr_2_do_SIWZ
 4.  Oświadczenie dot. spełnienia warunków Zal_nr_3_do_SIWZ
 5.  Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia_Zal_nr_4_do_SIWZ
 6.  Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zal_nr_5_do_SIWZ
 7.  Oświadczenie o grupie kapitałowej Zal_nr_6_do_SIWZ
 8.  Wykaz zrealizowanych zamówień Zal_nr_7_do_SIWZ
 9.  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie Zal_nr_8_do_SIWZ
 10.  Przedmiar robót Zał_nr_9_do_SIWZ
 11. Zal_nr_3_do_umowy
 12. Zal_nr_4_do_umowy