[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 5+500 – 5+841 w miejscowości Bezmiechowa Górna”

Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ Wzór oferty Zal_nr_1_do_SIWZ Wzór umowy Zał_nr_2_do_SIWZ  Oświadczenie dot. spełnienia warunków Zal_nr_3_do_SIWZ  Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia_Zal_nr_4_do_SIWZ  Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zal_nr_5_do_SIWZ  Oświadczenie o grupie kapitałowej Zal_nr_6_do_SIWZ  Wykaz zrealizowanych zamówień Zal_nr_7_do_SIWZ  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie Zal_nr_8_do_SIWZ  Przedmiar robót Zał_nr_9_do_SIWZ Zal_nr_3_do_umowy Zal_nr_4_do_umowy