XLVI Sesja Rady Powiatu Leskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 26 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Zagórz na realizację zadania publicznego,
3) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2018,
4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2018 – 2043,
5) zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w Powiecie Leskim,
6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu miejsca na urządzenie w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku przy Rynek 1 stanowiącego własność Powiatu Leskiego,
7) w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Leskiego,
8) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lesku,
9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych, gości, i mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11. Zakończenie sesji.

Marek Małecki

Przewodniczący Rady Powiatu w Lesku